logo

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE (dalej: rozporządzenie 2016/679), informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Państwu przysługiwały wskazane poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Świerkot Sp. z o.o. z siedzibą w Studzionce.

Nadto zgodnie z art. 13 rozporządzenia 2016/679 informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych przez Świerkot Sp. z o.o. z siedzibą w Studzionce.

Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.

 1. Administratorem przekazywanych przez Państwa w ramach zawartej z Świerkot sp. z o.o. Danych osobowych jest Świerkot Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Studzionce (43-245) przy ulicy Powstańców Śląskich 113, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469608, NIP: 6381808184.
 2. Świerkot Sp. z o.o. z siedzibą Studzionce wyznaczyła swojego przedstawiciela, z którym można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres 43-245 Studzionka, ul. Powstańców Śląskich 113 lub poprzez email: biuro@swierkot.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo stroną, w tym kontaktowania się z Państwem i Państwa pracownikami w związku z jej realizacją na podstawie art. 6 ust.1 lit b Rozporządzenia 2016/679, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679);
  2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Świerkot Sp. z o.o. w tym w szczególności związanych z płaceniem należności publicznoprawnych, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. dla celów prowadzenia badań jakości świadczonych usług – podstawą prawną przetwarzania w okresie realizacji umowy jest prawnie uzasadniony interes Świerkot Sp. z o.o., przez który rozumieć należy pozyskiwanie informacji o poziomie satysfakcji klientów ze świadczonych na ich rzecz usług (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Po zakończeniu umowy podstawę przetwarzania Państwa danych w rzeczonym zakresie stanowić będzie zgoda wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;
  4. w celu kierowania do Państwa przez Świerkot Sp. z o.o. treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzanie Państwa danych w opisanym zakresie jest zgoda wyrażona stosowanie do treści art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;
  5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Świerkot Sp. z o.o. polegającego na ewentualnym ustalaniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679)
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Świerkot Sp. z o.o.
 7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Świerkot Sp. z o.o. Podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 10. Świerkot Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania łączącej nas umowy (współpracy gospodarczej) lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z Świerkot Sp. z o.o.